• Sukcesy w konkursach przedmiotowych
  Sukcesy w konkursach przedmiotowych

  Jesteśmy najlepsi w powiecie w prestiżowych Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty. W 2011 r. Minister Edukacji Narodowej nadała szkole tytuł SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW.

 • Dlaczego jesteśmy najlepsi?
  Dlaczego jesteśmy najlepsi?

  Oto nasze atuty.

 • Wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego
  Wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego

   Nasi uczniowie osiągają wyniki powyżej średniej w kraju, województwie, powiecie i mieście. W ogólnopolskiej skali staninowej dla gimnazjów pozycja szkoły plasuje się najczęściej na poziomie wysokim. 

   

   

   

 • Edukacja patriotyczna
  Edukacja patriotyczna

  Troszczymy się nie tylko o prawidłowy rozwój intelektualny naszych uczniów ale też kształtujemy ich postawy patriotyczne. Uczniowie biorą udział w obchodach świąt państwowych i konkursach o tematyce patriotycznej, odwiedzają miejsca pamięci narodowej i uczą się okazywania szacunku do symboli narodowych. 

 • Wysoki przyrost wiedzy uczniów
  Wysoki przyrost wiedzy uczniów

  Wysokie wskaźniki EWD i wyniki egzaminów gimnazjalnych dają nam pozycję SZKOŁY SUKCESU - według specjalistów analiz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Smaller Default Larger

Konkursy plastyczne

Zachęcamy do udziału w konkursach plastycznych "25 lat PSP - Profesjonalni, Sprawni, Pomocni" oraz "Kolorowe oblicza wiosny". Regulaminy konkursów poniżej.

R E G U L A M I N

XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
dla Dzieci i Młodzieży 2017 pod hasłem

25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni

 

 1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej - Szef Obrony Cywilnej Kraju, we współpracy z wydziałami ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich.

Adres Organizatora:

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej,

ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa.

 1. Cele i zadania Konkursu.

Głównym zadaniem Konkursu „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni” jest przedstawienie profesjonalnej formacji, jaką jest Państwowa Straż Pożarna. Ważne są przemyślenia autorów
i skojarzenia powiązane ze służbą drugiemu człowiekowi realizowaną przez funkcjonariuszki
i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Celem jest również ukazanie strażaków-ratowników w szerokim spektrum działań ratowniczo-gaśniczych. Sztuka ma za zadanie zwrócić uwagę na ważne zjawiska i sytuacje, które mogą zdarzyć się w codziennym życiu oraz uwrażliwić odbiorców oraz twórców na prawidłowe postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia. Zadaniem konkursu jest promowanie wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie.

 1. Informacje konkursowe.

Regulamin Konkursu znajduje się na stronie internetowej Komendy Głównej PSP www.straz.gov.pl, w zakładce „Konkursy/plastyczne”.

Prace oceniane będą w następujących kategoriach:

I grupa – autorzy w wieku od 6. do 9. r. ż.,

II grupa – autorzy w wieku od 10. do 13. r. ż.,

III grupa – autorzy w wieku od 14. do nieukończonego 18 r. ż.,

W konkursie będą uwzględniane tylko te prace, które przeszły wszystkie szczeble określone regulaminem oraz spełniają wymagania zawarte w regulaminie.

Prace przysyłane bezpośrednio do Komendy Głównej PSP z pominięciem etapów powiatowego i wojewódzkiego nie będą uwzględniane w konkursie.

Orzeczenie Komisji Konkursowej jest ostateczne.

Kryteriami wyboru prac są:

 1. zgodność z tematem,

 2. poziom artystyczny,

 3. jakość i staranność wykonania.

Przebieg poszczególnych eliminacji koordynują wyznaczeni pracownicy wydziałów ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich, w sposób zapewniający ich sprawne przeprowadzenie przed finałem centralnym.

 1. Terminy poszczególnych etapów:

 1. powiatowe (starostwa powiatowe) – do 20 marca 2017 r. szkoły przesyłają prace plastyczne podzielone na poszczególne kategorie;

 2. wojewódzkie (WBiZK UW) – do 10 maja 2017 r. z powiatów do WBiZK UW wysłanych zostanie maksymalnie po 5 prac z każdej z 4 kategorii;

 3. centralne – WBiZK UW przesyłają po 5 prac finałowych z każdej z 4 grup do 7 czerwca 2017 r.

 4. posiedzenie Centralnej Komisji Konkursowej (KG PSP) – 19 czerwca 2017 r.

 1. Wyłonienie laureatów.

Centralna Komisja Konkursowa wybierze spośród wszystkich prac nadesłanych z poszczególnych województw po 3 najlepsze prace w 4 kategoriach (I, II, III miejsca) oraz 4 wyróżnienia.

Lista laureatów ukaże się w czerwcu 2017 r. na stronie www.straz.gov.pl oraz na łamach czasopisma „Przegląd Pożarniczy”. Zwycięzcy otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną wręczone w placówkach oświatowych podczas inauguracji nowego roku szkolnego we wrześniu 2017 r.

 1. Technika i format wykonanych prac.

Dopuszczalna technika wykonania prac to: rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, malowanie na tkaninie, komiks, techniki mieszane. Nie będą uwzględniane: prace na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby, prace z użyciem produktów spożywczych (kasze, makarony, ryż itp.) oraz plasteliny.

Dopuszczalny format prac konkursowych to: A4, A3.

 1. Organizator nie przewiduje zwrotu nadesłanych prac. Prace finałowe mogą być eksponowane na wystawach organizowanych przez Komendę Główną PSP oraz zamieszczone w galerii na stronie internetowej www.straz.gov.pl. Mogą być również wykorzystane do projektowania materiałów popularyzatorskich opracowywanych przez KG PSP. Wszystkie nadesłane prace stają się własnością KG W tabelce z danymi dołączonej do pracy plastycznej rodzic lub opiekun prawny składa podpis wyrażający zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2017 pod hasłem „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”.

 2. Informacje końcowe.

Regulamin, wzór protokołu oraz formularz zgłoszeniowy (do wydrukowania i naklejenia na odwrocie pracy konkursowej) znajdują się na stronie www.straz.gov.pl/konkursy/plastyczne. Sytuacje nieuregulowane regulaminem rozstrzyga Organizator. Organizator ma prawo,
w uzasadnionych przypadkach, do zmiany postanowień regulaminu, o czym powinien powiadomić na stronie internetowej www.straz.gov.pl.

 

 

 

Regulamin konkursu plastycznego

 pn. „Kolorowe oblicze wiosny ” –

 Moje wyobrażenie wiosny na innych kontynentach

 

 1. ORGANIZATORZY :

 SPÓŁDZIELCZY DOM KULTURY Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

2. CELE :

 •  Rozwijanie wyobraźni plastycznej w oparciu o obserwacje przyrody wiosną
 •  Rozbudzenie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody
 •  Motywowanie do podejmowania działań na rzecz ochrony najbliższego środowiska przyrodniczego

 3. Zasady i warunki uczestnictwa w konkursie.

 •  Uczestnicy konkursu mogą dostarczyć 1 pracę.
 • Technika wykonania pracy: malarstwo (akwarela, plakatówka, tempera, pastele suche lub olejne, kolaż)

 • Praca indywidualna

 • Wymiary prac: A3 lub A2

 • Ostateczny termin dostarczania prac: do 21 kwietnia 2017 roku do p. A. Gawron

 1. Kryteria oceny będą obejmowały:

 •  zgodność z tematem
 • walory artystyczne

 • ciekawe kompozycje

 • prace z wyobraźni dotyczące cech budzącej się wiosny na innych kontynentach

 5. Nagrody i wyróżnienia

 Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów Najlepsze prace będą wyróżnione i nagrodzone, a wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i podziękowania.

 

 

 

 Wyszukiwarka

Odwiedza nas 296 gości oraz 0 użytkowników.