• Wysoki przyrost wiedzy uczniów
  Wysoki przyrost wiedzy uczniów

  Wysokie wskaźniki EWD i wyniki egzaminów gimnazjalnych dają nam pozycję SZKOŁY SUKCESU - według specjalistów analiz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 • Wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego
  Wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego

   Nasi uczniowie osiągają wyniki powyżej średniej w kraju, województwie, powiecie i mieście. W ogólnopolskiej skali staninowej dla gimnazjów pozycja szkoły plasuje się najczęściej na poziomie wysokim. 

   

   

   

 • Dlaczego jesteśmy najlepsi?
  Dlaczego jesteśmy najlepsi?

  Oto nasze atuty.

 • Edukacja patriotyczna
  Edukacja patriotyczna

  Troszczymy się nie tylko o prawidłowy rozwój intelektualny naszych uczniów ale też kształtujemy ich postawy patriotyczne. Uczniowie biorą udział w obchodach świąt państwowych i konkursach o tematyce patriotycznej, odwiedzają miejsca pamięci narodowej i uczą się okazywania szacunku do symboli narodowych. 

 • Sukcesy w konkursach przedmiotowych
  Sukcesy w konkursach przedmiotowych

  Jesteśmy najlepsi w powiecie w prestiżowych Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty. W 2011 r. Minister Edukacji Narodowej nadała szkole tytuł SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW.

Smaller Default Larger

Konkursy plastyczne

Poniżej zamieszczamy regulaminy konkursów na plakaty pod tytułem "Stop dopalaczom" oraz "Czyste powietrze, czysty Sieradz".

REGULAMIN konkursu na PLAKAT pod tytułem "Stop dopalaczom"

Celem konkursu jest uzyskanie utworu artystycznego (graficznego) w formie PLAKATU zwanego dalej pracą konkursową w ramach akcji informacyjno – edukacyjnej na temat profilaktyki ukierunkowanej na przeciwdziałanie używania środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych pod tytułem: „Stop dopalaczom”.

Organizator konkursu: Główny Inspektor Sanitarny

 Cel konkursu:

 1. celem konkursu jest popularyzacja zasad zdrowego trybu życia tzn. wolnego od nałogów, 
 2. zwrócenie uwagi na problem dopalaczy i wynikających z nich konsekwencji zdrowotnych i prawnych,
 3. wykorzystanie swoich mocnych stron do zwiększenia kreatywności,
 4. wzbudzanie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych,
 5. kształtowanie pozytywnych wzorców,
 6. aktywizacja środowiska szkolnego w rozwijaniu bezpieczeństwa w swojej okolicy (szkole i miejscu zamieszkania), 
 7. budowanie poczucia własnej wartości i umożliwienie prezentacji uzdolnień na szerokim forum.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. konkurs skierowany jest do uczniów klas szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Polsce, zwanych dalej uczestnikami,
 2. prace konkursowe są zgłaszane przez uczestników indywidualnie poprzez przekazanie ich właściwej szkole w terminie do 20.05.2016 r.
 3. praca  konkursowa  powinna  jednoznacznie  kojarzyć  się  z  profilaktyką  antydopalaczową i bezpiecznymi zachowaniami; nie może straszyć i wzbudzać agresji,
 4. do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników, nie naruszające praw autorskich osób trzecich oraz nigdzie poprzednio niepublikowane,
 5. uczestnik (jedna osoba) może zgłosić jedną pracę przygotowaną zgodnie z określonymi w niniejszym regulaminie wymogami technicznymi.
 6. zasady dotyczące własności intelektualnej i praw autorskich zawiera załącznik nr 4 do regulaminu.

 

Ramy czasowe konkursu i zgłaszanie prac: 

 1. Konkurs jest jednoetapowy organizowany na poziomie ogólnopolskim.
 2. Etap ogólnopolski realizacji prac odbywa się w okresie: 12.04.2016r. - 20.05.2016r.
 3. Posiedzenie komisji konkursowej w GIS odbędzie się do 15.06.2016r.
 4. Podsumowanie i wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się do 24 czerwca 2016r.

Wymogi techniczne. dotyczące prac konkursowych:

 1. Praca konkursowa w dowolnej formie i technice jest przekazana przez uczestnika szkole w oryginale oraz w wersji elektronicznej - na płycie CD/DVD - w rozdzielczości i jakości umożliwiającej jej ewentualne wykorzystanie  do kampanii  wielkoformatowej  (bilbordowej),  w  zamkniętej  kopercie  wraz z oświadczeniami zgodnie z załącznikiem nr 2.
 2. Zaleca się zapisanie pracy konkursowej:

-        w wybranym spośród wskazanych formacie: PDF (format zalecany), EPS, AI, TIFF;

-        w trybie kolorów CMYK.

 1. W przypadku wykorzystania w pracy konkursowej gotowych plików zdjęć, grafik, zaleca się dodatkowe ich wgranie na płytę w oryginalnej (jak najwyższej) rozdzielczości.
 2. Nośnik z pracą konkursową musi być podpisany imieniem i nazwiskiem Uczestnika i umieszczony w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić dokładne i czytelne dane autora: imię i nazwisko, klasa, adres szkoły, numer telefonu szkoły. Do koperty należy zapakować również oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2.

Zasady oceny prac oraz skład komisji konkursowej:

 1. Oceniane będą tylko prace indywidualne, wykonane własnoręcznie przez Uczestnika.
 2. Ocenie podlegać będzie:

- zgodność pracy z regulaminem,

- czytelność przekazu,

- pomysłowość i kreatywność,

- poprawność merytoryczna.

3. W skład komisji konkursowej wchodzą:

-         reprezentanci GIS

Fundatorzy nagród: GIS

Liczba laureatów i nagrody:

-   I, II, III miejsce i trzy wyróżnienia oraz nagroda dla szkoły z której wybrany zostanie laureat I miejsca

-   nagrody rzeczowe (np. sprzęt sportowy, elektroniczny).

Postanowienia końcowe:

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo:

 1. innego podziału nagród i wyróżnień,
 2. wykorzystania prac konkursowych w działaniach promocyjnych, informacyjnych, profilaktycznych; opublikowania ich w całości lub we fragmentach w wydawnictwach okolicznościowych, materiałach prasowych, Internecie lub w inny sposób,
 3. prezentacji nagrodzonych i wyróżnionych prac m.in. na stronie internetowej organizatorów oraz na stronie internetowej nagrodzonej szkoły,
 4. wykluczenia z konkursu prac sprzecznych z przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających, że nie nadają się one do publicznej prezentacji.

 

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO

1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo...............................................................................................

(imię  i  nazwisko,  klasa)   w   konkursie   „STOP DOPALACZOM",   na  zasadach  określonych
w  Regulaminie  ww.  konkursu,  w  szczególności  do  udostępniania  jego  danych  osobowych
i publikacji wizerunku w zakresie niezbędnym do realizacji celu ww. konkursu.

2. Upoważniam Szkołę.................................................................................................................

(nazwa szkoły) do przekazania pracy konkursowej Organizatorowi konkursu.

3. Oświadczam, że ......................................................................................................................

(imię i nazwisko ucznia) przysługują autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej oraz że nie narusza  ona   praw  osób  trzecich,  ani  przepisów  prawa.   Ponoszę   pełną    odpowiedzialność
w przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń związanych ze zgłoszoną pracą konkursową. Jestem świadomy, że w przypadku zgłoszenia roszczeń osób trzecich do zgłoszonej pracy konkursowej, jak i naruszenia przepisów prawa w tym Regulaminu konkursu, praca zostanie wykluczona z konkursu.

4. Znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu.

5. Wyrażam     zgodę     na   przeniesienie   autorskich    praw  majątkowych   do    pracy  konkursowej

wykonanej  przez …..……………………………………………………………..…imię i  nazwisko ucznia)
w ramach ww. konkursu na organizatora konkursu i udzielam mu nieodpłatnie zgody na wykonywanie autorskiego prawa zależnego, zgodnie z postanowieniami regulaminu konkursu.

6. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych

..........................................................................................................  (imię i nazwisko

ucznia) wyłącznie do potrzeb konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2015 r. poz. 2135).

7. Oświadczam, że osoby utrwalone w materiale zgłoszonym w pracy konkursowej, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich wizerunku w Internecie.

…………………………………………………………                                                                           …………………………

Imię i nazwisko - podpis rodzica /opiekuna prawnego/                                           data

 

Załącznik nr 4

WŁASNOSC INTELEKTUALNA I PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik, a w przypadku, gdy jest osobą niepełnoletnią - jego przedstawiciel ustawowy, zgłaszając pracę konkursową oświadcza, że:

a)      ma (w szczególności po pozyskaniu od uprawnionych organów) pełne prawo do dysponowania materiałem zgłoszonym do Konkursu oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do materiału, które nie są ograniczone na rzecz osób trzecich,

b)      osoby utrwalone w materiale, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich wizerunku w Internecie.

2. Uczestnik, a w przypadku gdy jest osobą niepełnoletnią - jego przedstawiciel ustawowy, ponosi całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych  wobec  Organizatora,  a   powstałych  w  związku  z  pracą  zgłoszoną  do  Konkursu i zawartych w niej treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w tym także za wykorzystanie bez zgody opiekuna prawnego wizerunku osoby niepełnoletniej.

3. Uczestnik, a w przypadku gdy jest osobą niepełnoletnią - jego przedstawiciel ustawowy, oświadcza że praca konkursowa nie brała udziału w innych konkursach.

4. Przystępując  do  Konkursu  Uczestnik   lub  jego  przedstawiciel  ustawowy składa   oświadczenia o przeniesieniu na organizatora autorskich praw majątkowych do wykonanej pracy na polach eksploatacji wymienionych w ust. 5.

5. W ramach przeniesienia praw, o których mowa w ust. 4 uczestnik lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na nieograniczone w czasie i terytorialnie korzystanie i rozporządzanie pracą konkursową na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) w zakresie:

1)     utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej - wytwarzania określoną techniką   egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.

2)    obrotu oryginałem lub zwielokrotnionymi egzemplarzami, na których utrwalono pracę konkursową - wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

3)  rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 4, następuje wraz z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne podmioty, prawem do zezwolenia na wykonywanie autorskiego prawa zależnego oraz prawem własności egzemplarzy utworów oraz nośników, na których zostały one utrwalone. Odrębna odpłatność z ww. tytułu nie przysługuje.

 

 

Regulamin konkursu plastycznego na wykonanie plakatu „Czyste powietrze, czysty Sieradz" 

I. Organizator:

 • Gmina Miasto Sieradz, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz.
 • Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest:
 • Urszula Pająk tel. 43/826-61-39 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje dotyczące konkursu udostępniane będą na stronie www.sieradz.eu oraz na portalu społecznościowym Facebook na profilu "Sieradz bierze oddech" pod adresem:

https://www.facebook.com/sieradzbierzeoddech/

II. Przedmiot konkursu:

1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej – plakatu dotyczącego tematu „Czyste powietrze, czysty Sieradz”.

2. Plakat ma nawiązywać do tematów określonych w celach konkursu.

3. Praca powinna przedstawiać hasło lub treść zachęcającą do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych w powietrzu i związaną z tym poprawą warunków zdrowotnych mieszkańców Sieradza.

III. Cele konkursu:

1. Przekazanie młodzieży oraz dorosłym mieszkańcom miasta Sieradza wiedzy na temat:

a) ochrony powietrza,

b) wpływu jakości powietrza na zdrowie człowieka,

c) racjonalnego wykorzystania energii cieplnej,

d) efektywnego transportu,

e) wykorzystania zasobów energii odnawialnych (energii słonecznej, wiatru, geotermalnej, biomasy itp.)

2. Promowanie podstawowych wartości ekologicznych.

3. Zwiększenie ekologicznej świadomości mieszkańców na temat zmniejszenia zużycia energii i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń poprzez zaangażowanie mieszkańców do działań proekologicznych.

4. Realizacja założeń Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sieradza na lata 2014-2020.

5. Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.

6. Projekt plakatu, który otrzyma I miejsce zostanie wykorzystany do wydrukowania plakatów, które zostaną rozwieszone na terenie miasta.

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Prawo do uczestnictwa w konkursie ma młodzież w wieku od 14 do 16 lat z terenu gminy miasto Sieradz.

2. Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.

3. Prace muszą być wykonywane indywidualnie.

4. Prace należy nagrać na płycie CD i podpisać (imię i nazwisko, wiek szkoła, klasa, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, imię i nazwisko opiekuna). Dotyczy to również prac wykonanych technikami tradycyjnymi (farbami, ołówkami, collage, technikami mieszanymi, fotografią).

5. Prace należy przesłać lub dostarczyć do 20 maja 2016, z dopiskiem Konkurs plastyczny „Czyste powietrze, czysty Sieradz”.

6. Do prac należy dołączyć pisemne oświadczenie uczestnika konkursu oraz rodzica/opiekuna prawnego (wg wzoru przedstawionego w pkt. VII regulaminu).

7. Prace zgłoszone do konkurs pozostają do dyspozycji organizatora.

V. Ocena i Nagrody:

1. Kryteria oceny:

a) zgodność treści prezentacji z hasłem przewodnim konkursu,

b) poprawność merytoryczna zamieszczonych w prezentacji informacji,

c) przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji,

d) adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści,

e) innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu,

f) ogólne wrażenie estetyczne.

2. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Sieradza, składająca się z przedstawicieli Urzędu Miasta Sieradza i Sieradzkiego Centrum Kultury.

3. Komisja Konkursowa wyłoni laureatów – przyznane zostaną nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce w jednej kategorii młodzieży w wieku od 14 do 16 lat. Dopuszcza się możliwość przyznania wyróżnień.

4. Nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną poinformowane, a laureaci wraz z opiekunem otrzymają zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt „Czyste powietrze w Sieradzu”, która odbędzie się w dniu 16 czerwca 2016r. w Teatrze Miejskim w Sieradzu. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane podczas konferencji.

5. Wręczenie nagród odbędzie się podczas konferencji, o której mowa powyżej.

VI. Postanowienia końcowe:

1. Organizator w przypadku małej ilości zgłoszeń zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia konkursu.

2. Uczestnicy konkursu ponoszą we własnym zakresie koszty udziału w konkursie i w konferencji podsumowującej projekt „Czyste powietrze w Sieradzu”.

3. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora konkursu.

VII. Oświadczenie uczestnika konkursu i rodzica/opiekuna prawnego:

Oświadczam, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej twórczości…………............................................................... (imię i nazwisko uczestnika konkursu) i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich.

Udzielam organizatorowi konkursu nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji na umieszczenie pracy w całości lub częściach na stronach internetowych organizatora konkursu, wykonanie reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz ich powielenie w materiałach promocyjnych i edukacyjnych związanych z konkursem oraz w innych publikacjach związanych z działalnością organizatora.

Wyrażam niniejszym zgodę na umieszczenie danych osobowych:

…………………………………......................................... (imię i nazwisko uczestnika konkursu) w bazie danych organizatora konkursu „Czyste powietrze, czysty Sieradz” oraz przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015, poz. 2135 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania prac.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku ……………………......................................... (imię i nazwisko uczestnika konkursu), ewentualnych zdjęć z wręczenia nagród, danych osobowych (imię i nazwisko, wiek, szkoła) w celach promocyjnych konkursu.

.............................................…………………………….. …                             ………………………………………..

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)                                             (podpis uczestnika konkursu)

 

 

 Wyszukiwarka

Odwiedza nas 20 gości oraz 0 użytkowników.